Cílová skupina (Okruh osob)

Cílová skupina:

 • služba Domov pro seniory ( kapacita - 182 míst)

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

 
(Žádost do domova zařazujeme do seznamu žadatelů až po dosažení 65 let věku žadatele, při přijetí nerozhoduje datum podání žádosti, ale aktuální zdravotní stav a žadatelova situace). 

 • služba Domov se zvláštním režimem (kapacita - 21 míst)

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů onemocnění Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.   

   

  • Odmítnutí zájemce o službu:

  Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  • osoba nespadá do cílové skupiny
  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (poskytovatel nemá na požadovanou službu registraci)
  • neposkytuje sociální služby osobám s infekčním onemocněním a těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetření v nemocničním zařízení a osobám s takovým psychickým onemocněním, jež by vedlo k narušování soužití mezi jednotlivými uživateli služeb, přihlíží se i k rozhodnutí lékaře
  • neposkytuje sociální služby, je-li naplněna kapacita zařízení
  • se jedná o osobu, které poskytovatel v době kratší než 6 měsíců vypověděl smlouvu o poskytnutí téže soc.služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

   

  • ZÁSADY SLUŽEB:
  • zásada respektu osobnosti uživatele - respektujeme osobnost i soukromí uživatelů, jejich přání a životní styl. Plně uznáváme hodnotu a jedinečnost každé lidksé bytosti a přistupujeme k ní s důstojností. Při práci dodržujeme Etický kodex.
  • zásada individuálního přístupu - poskytovaná sociální služba je vždy nastavena tak, aby zohledňovala individualitu člověka.
  • zásada aktivní podpory uživatele - potřeby a přání jsou naplňovány s aktivním přispěním uživatele podle jeho aktuálních schopností. Důraz je kladen na to, aby uživatelé vedli život podle vlastních pravidel.
  • zásada posilování sociálního začleňování uživatele - naše služby směřují k tomu, aby uživatelé našich služeb zůstávali co nejdéle součástí přirozeného místního společenství.

  Jdi na začátek